Ngày 26/10/2020 Trường TH Thạnh Hòa 3 tổ chức phát động phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung